GreenIndex+

ფოთლის სიჯანსაღის მონიტორინგი

  • მცენარის ფოთლის მუქი მწვანე ფერის ინდექსის გამოთვლა
  • არაპირდაპირი გზით აზოტის შემცველობის განსაზღვრა
ფასი

Greenindex-ის დაფა - 200 ლარი

ამჟამინდელ პირობებში მცენარეთა სიჯანსაღის მონიტორინგი გახდა გაცილებით უფრო დახვეწილი და ხელმისაწვდომი. იყენებს  უახლეს ტექნოლოგიურ მიღწევებს FieldScout® GreenIndex+™პროგრამული უზრუნველყოფა მოხერხებულად აღიქვამს და აანალიზებს აიფონიდან (iPhone), თაჩ–სქრინიანი აიპოდიდან (iPod Touch), ან აიპადიდან (iPad) მიღებულ გამოსახულებებს და მყისიერად გამოითვლის მცენარის ფოთლის მუქი მწვანე ფერის ინდექსს (Dark Green Color Index – DGCI), ანუ ზომავს მცენარის სიმწვანეს. აზოტი არის პიგმენტ ქლოროფილის ნაწილი, ამდენად სიმწვანის გაზომვა ეკვივალენტურია არაპირდაპირი გზით აზოტის შემცველობის განსაზღვრისა, რაც თავის მხრივ იძლევა საშუალებას უფრო ეფექტურად დაიგეგმოს სასუქის დროული გამოყენება.

  • განახორციელეთ მაკორექტირებელი გაზომვები აზოტის სახიფათო უკმარისობის ადრეულ სტადიაზე გამოსავლენად, რათა აიცილოთ თავიდან მოსავლის მნიშვნელოვანი დანაკარგები;
  • შეამცირეთ დანახარჯები აზოტზე და გაზარდეთ მოგება სასუქების ეფექტური გამოყენების მეშვეობით;
  • გამოთვალეთ SPAD ექვივალენტი (Signal Passed at Danger – საფრთხისშემცველი ზღვარის გადაკვეთა), რისთვისაც გამოიკვლიეთ მუქი მწვანე ფერის ინდექსის (DGCI) კორელაცია SPAD–მონაცემებთან სიმინდის ზრდის V6 (ექვსი ჩამოყალიბებული ფოთლის) სტადიაზე;
  • შეადარებითი ანალიზის გზით დაუკავშირეთ რაიმე მარცვლეულის სიჯანსაღე ფარდობით სიმწვანეს სხვადასხვა ნაყოფიერების, ფუნგიციდების გამოყენების, ფოთლების დამუშავების პოირობებში;
  • ყველა მონაცემი აღირიცხება გეოგრაფიული მდებარეობის მითითებით და უფრო დეტალური ანალიზისათვის შეიძლება მათი პერსონალურ კომპიუტერზე
  • გადაგზავნა ელექტრონული ფოსტით.
  • საპატენტო განაცხადი წარდგენილია. iOS მოწყობილობა (აიპადი ...) არ მოყვება

  

მაღალი ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებით ბიზნესის წარმოებისათვის 2011 წ 14 ივლისს ქ.ვაშინგტონში აშშ-ს კონგრესის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის შენობაში “კარტლის აგროსისტემებს” გადაეცა სპეციალური ჯილდო, როგორც პესტიციდების დისტრიბუტორ საუკეთესო კომპანიას აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში.

დაგვიკავშირდი

   info@cartlis.ge
   +995 32 244 55 42
   +995 32 244 55 43
   75გ, კოსტავას ქ.,I სართ. თბილისი 0160, საქართველო

მოგვძებნე